مسئولیت اجتماعی

امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان­ها و مدیران موضوع مهمی به شمار می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مسئلة حیاتی است و دارای پیامدهای استراتژیک برای شرکت‌ها در تمام صنایع است. 

تعهد به جامعه و محیط زیست، مفهومی چند وجهی در مجموعه صدرا گستر می باشد. ما همواره، در جایگاه یک مجموعه پیشرو، در توسعه کسب و کار، مسؤولیتهای اجتماعی خود را مد نظر داشته‌ایم.

توجه به مقولات سلامت، ایمنی، محیط زیست (HSE) مورد تأکید همیشگی مدیران اجرایی ما بوده و نقشی مهم و اساسی در مجموعه ما دارا می باشد.این امر ریشه در اهمیت حفظ سلامت منابع انسانی به طور عام و به ویژه دخیل در کسب و کار صدرا گستر و نیز اهمیت حفاظت از محیط زیست دارد.